8 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Agendapunt: 8 Voorstelnr.: 94/8 Stiens, 20 januari 1994 Onderwerp: aanpassing busroutes Aan de gemeenteraad Hierbij doen wij u het voorstel toekomen tot aanpassing van de busroutes binnen de gemeente. Door de raad is via de commissie Dorpsontwikkeling en Openbare Werken verzocht kontakt op te nemen met de Fram om tot een betere spreiding te komen van de openbare vervoersmogel i jkheden in het dorp Stiens en tot intensivering van de dienstregeling in de dorpen Britsum en Cornjum. Bovenvermelde zaak maakte ook regelmatig onderdeel uit van de gesprekken die jaarlijks gevoerd zijn met de verenigingen van dorpsbelangen en de buurtverenigingen. In november 1993 is ons kollege het gesprek aangegaan met de Fram. Als gemeente en ook als bewoners mogen we ons erop verheugen dat de vervoersmaatschappij zich zo positief opstelt t.a.v. de aangegeven wensen en ook bereid is daar in grote lijnen aan tegemoet te komen. Op basis van het gevoerde overleg en de gehouden informatie-avond op 17 januari j.l. wordt daarbij het volgende spreidingsplan voorgesteld. Busli.in 54 Leeuwarden-Holwerd. Deze route, lopende via de Menno van Coehoornwei-Wythusterwei-Uniawei- Langebuorren-Lege Hearewei, wordt niet gewijzigd. In de wintermaanden wordt deze lijn geintensiveerd met meer capaciteit en een hogere frequentie door de samenvoeging met lijn 60 (sneldienst Holwerd). Busli.in 72 Leeuwarden-richtinq St. Annaparochie. Volgens de huidige dienstregeling volgen deze bussen de route Menno van Coehoornwei-Wythusterwei-Koudenburg-provinciale weg-Middelseedyk richting St. Annaparochie. Voorgesteld wordt deze route te verleggen via de dorpen Cornjum-Britsum- Menno van Coehoornwei-Griene Leane-Truerderdyk-it Noarderfjild-Lege Hearewei-Nije Poarte-Middelseedyk richting St. Annaparochie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 38