H GEMEENTE LEEUWARDERADEEL RIEDSGEARKOMSTE 24 NOVIMBER 1994 NR. 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 1