Bijlagen: Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester JJ. KINGMA DRS. E.J. TER KEURS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 18