Inhoudsopgave Paginanummer Inleiding 3 1. Bedrijven4 Algemeen4 Activiteitenbesluit6 Wabo8 Wet samenhangende besluiten8 2. Duurzaam Leeuwarderadeel9 Klimaatakkoord VNG9 Energieakkoord Noord Nederland9 Wat kunnen wij doen?10 Subsidies10 3. Geluid13 4. Externe veiligheid15 Beleid15 BEVI15 Risicokaart15 Buisleidingen16 Vervoer gevaarlijke stoffen16 5. Bodem17 Besluit bodemkwaliteit17 6. Afval en afvalwater18 7. Diversen20 Milieubeleid20 Overleggen20 Aarhus20 Lucht21 Bouwregelgeving21 Milieu en Ruimtelijke ordening21 8. Financieel22

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 21