GEMEENTE 6 LEEUWARDERADEEL Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 5 maart 2009 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. Oanwezich: de froulju J. Ennour (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA), M. Wagenmakers (PvdA), A.Wachter-van Veen (CDA), P.A.M. Slagter-Adelaar (GBL)en de hearen H. de Jager (CDA), J.E. Keuning (CDA), J. Pot (WD), H. de Kroon (PvdA), F. Dijkstra (FNP), A. Elgersma (GBL), W.F. Ekas (GBL), R.A. Ketellapper (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear E.J. ter Keurs (boargemaster), de hear J.S. Keizer (wethalder) en mefrou G.Visser (wethalder). Griffier: mefrou G. J. Olthof. Mei kundskip ofwezich: de hear J.W. Tuininga (FNP) en mefrou F. Haites-Miedema (wethalder) 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering. 1. Feststellen wurklist In verband met de aanwezigheid van een inspreker over het onderwerp van agendapunt 11 wordt dit agendapunt voor agendapunt 9 behandeld. De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld. 2. Ynsprekrjocht boargers De hear W. Beijering sprekt yn op agindapunt 11 namens de vereniging Dorpsbelang Hijum. "Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Wim Beijering en ik wil vanavond, als bestuurslid van de vereniging van Dorpsbelang Hijum graag gebruik maken van het inspreekrecht voor burgers. Op de raadsagenda staat de nieuwbouw in Hijum. U moet daarover vanavond een beslissing nemen. Als dorpsbelang menen wij er goed aan te doen onze visie op dit plan te geven. In 2005 hebben wij in Hijum een enquete gehouden over de leefbaarheid in ons dorp. De woningbouw was daar onderdeel van. Wij hebben aan bewoners gevraagd of er een wens was om nieuwbouw te realiseren en welke locatie volgens hen de beste optie was. Deze vragen werden bij 120 gezinnen uitgereikt en er werden 90 formulieren terug ontvangen. De uitslag van deze opiniepeiling was dat 74 keer bevestigend werd geantwoord op de vraag of er gebouwd moest worden. Er werd aangegeven dat zowel koop- als huurwoningen wenselijk zijn. Voor de locatie werden verschillende plaatsen aangewezen, maar de locatie achter Wallinga's Trije Ekersein werd het meest genoemd (38 keer). Nu ligt er een plan dat bouwbedrijf Bokma in samenwerking met de woonstichting Woon Noordwest Friesland wil gaan realiseren.. Voor het dorp is het van groot belang dat er op korte termijn nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. Nodig voor de instandhouding van de school. Wij hebben kinderen nodig om het leerlingenaantal op peil te houden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 4