Boargemaster Ter Keurs: Hij zal de suggestie over Winterswijk aan het bureau communicatie doorgeven. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA heeft sterk de indruk dat het vandalisme in het centrum van Stiens toeneemt. Met name in de nachten van het weekeinde is dit het geval. Het vandalisme heeft betrekking op vemielingen van eigendommen van de overheid en van particulieren. In diezelfde nachten is er ook meermalen sprake van emstige geluidsoverlast. De oorzaak lijkt te liggen bij jongeren uit de gemeente, die terugkeren van festiviteiten buiten de gemeente. En bij jongeren die van buiten de gemeente naar Stiens komen omdat zij hier minder hinder ondervinden. De PvdA verwacht dat door een intensieve gemeenschappelijke actie van politie, justitie en burgemeester en jeugdwerk eventueel met inschakeling van een burgemet, de horecaondememers en particuliere surveillanten het vandalisme kan worden ingedamd. De vragen: 1Deelt het college de indruk dat het vandalisme toeneemt? 2. Is het college bereid te bevorderen dat er een plan wordt gemaakt om het vandalisme in te dammen door een intensieve gemeenschappelijke actie van politie, justitie, burgemeester en jeugdwerk eventueel met inschakeling van een burgemet, de horeca ondememers en particuliere surveillanten? Boargemaster Ter Keurs: Het vandalisme neemt volgens de harde gegevens niet toe, maar in bepaalde gebieden, zeker rond het centrum, is er wel sprake van toename. Dat heeft vaak te maken met alcoholgebruik. Een belangrijk onderdeel vormt de borrelbus. Het probleem heeft volop de aandacht en er wordt aan gewerkt; de lijst van incidenten is niet aanvaardbaar. Hij doet een oproep aan de burgers om 112 te bellen. Dat geeft de meeste kans op handelen van de politie. Via Burgemet worden burgers pro-actief betrokken bij de openbare veiligheid. Men wacht de evaluatie van de proef met Burgemet in Dantumadiel en Leeuwarden af. Als dat goed uitvalt, dan zal het provinciebreed uitgerold worden. Mefrou De Voogd (PvdA): Men zou de oproep om 112 te bellen ook in Stienser Omroeper moeten vermelden. Boargemaster Ter Keurs: Hij zegt dat toe. 5. Feststellen ferslach fan de gearkomste fan 12 febrewaris 2009 De hear De Kroon (PvdA): Hy hat in opmerking nei oanlieding fan it ferslach op side 8. Yn de Stienser Omroeper stie dat GBL de moasje ynstjinne hie en yn it ferslach stie dat de PvdA it dien hie. Neffens him is it ferslach fan de gemeente korrekt. De hear Dijkstra (FNP): It dwaan en litten fan GBL docht him tinken oan de fluitspiler fan Hamelen en dan benammen de gefolgen fan dizze fluitspiler want dy wiene desastreus." De hear De Haan (GBL): Op bladzijde 9 staat een keurige samenvatting. Het is maar net hoe de accenten worden gelegd. GBL is gekomen met een voorstel van een referendum. De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 7