GEMEENTE L JOU WERTER ADI EL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 17 septimber 2009 fan Jier: 2009/9 Omskriuwing; Swembad Plak: UnSawei Stiens Datearring; 1925

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1