GEMEENTE LJOUWERTERADIEL GEMEENTEBLED RIEDSGEARKOMSTE 19 novimber 2009 fan Jien 2009/13 Omskriuwing: Oanlis riolearring Plak: Stiens, Pytcr Jurjensstrjitte Datearring: Tyskem 1930 - 1940 EC

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 1