6 Ingekomen stukken 1 Het lid van de raad dat het woord wil voeren over 'ingekomen stukken' meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 12 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de griffier (artikel 20 RvO) Raadsvergadering d.d.: 26 januari 2017 Agendapunt: 6 Ynkommen stikken Ingekomen stukken Stiens, 17 januari 2017 Aan de raad, Voorstel: Besluiten tot hetgeen in de kolom "behandelingsvoorstel" staat vermeld. NR DATUM AFZENDER ONDERWERP BEHANDELINGS VOORSTEL 1 05/12/16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties /DGBW/ Directie Democratie en Burgerschap Circulaire 'Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten'. v.k.a. 2 12/12/16 Raadslid.Nu Herfstbrief 2016 Raadslid.Nu v.k.a. 3 15/12/16 Dutch Child Center Nieuwsbrief raadsleden december 2016 v.k.a 4 20/12/16 Schakelteam Personen met verward gedrag Ondersteuning bij uw aanpak voor mensen met verward gedrag. v.k.a 5 23/12/16 Gemeente Rheden Motie gemeenteraad Rheden inzake rekenkamercommissie. v.k.a 6 05/01/17 Gemeente Zoetermeer Motie Controle op controle door accountants i.g.v. verbonden partijen. v.k.a 7 05/01/17 Raad voor het openbaar bestuur Advies De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen. v.k.a 8 10/01/17 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan Cliëntenervarings- onderzoeken Wmo en Jeugdwet v.k.a.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 11