Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Overzicht stand reserve Sociaal Domein Begrotingswijziging Ter inzage gelegde stukken: Brief Dienst van 9 december 2016 Conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 24