- aio% Bij de controle zullen de nadere regels die bij of bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden), de Kadernota en adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) evenals de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Decen trale Overheden (BADO) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties recht matig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen "in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen". De controle van de specifieke uitkeringen die vallen onder het beginsel van Single Information en Single Audit (SiSa) maakt deel uit van de controle van de jaarrekening. De verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen staat opgenomen in een bijlage bij de jaarrekening. 3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïn vloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven accountantsverklaring. Naast de goedkeuringstolerantie kennen we de rapporteringstole rantie. De rapporteringtolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voort vloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie opge nomen zoals door de gemeenteraad vastgesteld voor het controlejaar 2016. Deze komen overeen met het wettelijke minimum. Strekking accountantsverklaring: Goedkeuringstolerantie rapporteringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeels onthouding Afkeurend Onvolkomenheden in de jaarrekening lasten) 5 1% >1% - 3% *3% Onzekerheden in de jaarrekening lasten) 5 3% 3% - 10% Op basis van de begroting na wijzigingen bedragen de totale lasten in 2016 ca. 24.000.000. Geba seerd hierop betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van 240.000 en een totaal van onzekerheden van 720.000 de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. Voor de rapporteringstolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid van 20.000 of meer rapporteert.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 39