Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet; Burgerlijk Wetboek; Gemeentewet; Besluit Begroting en Verant woording provincies en ge meenten; Wet gemeenschappelijke regelingen; Algemene Wet Bestuursrecht; Financiële verhoudingswet; Invorderingswet; Besluit accountantscontrole de centrale overheden. Verordening ex art. 212: de financiële verordening; Verordening op de reken- kamer(commissie); Mandaatbesluit en man- daatlijst; Subsidieverordening en -besluit. Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden; Uitvoeringsregeling schatkist bankieren; Wet HOF (Houdbare overheids financiën). Verordening ex art. 212: de financiële verordening; Treasurystatuut. Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Ambtenarenwet; Fiscale wetgeving; Sociale verzekeringswetten; Wet normering topinkomens; Rechtspositiebesluit wethou ders; Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; CAR/UWO. Verordening op studie faciliteiten, reiskosten e.d. Inkopen en contractbeheer EU-aanbestedingsregels/Aan- bestedingswet; Wet Markt en Overheid. Verordening ex art. 212: de financiële verordening. Burgerzaken en Belastingen Burgerlijke stand en afgifte documenten Burgerlijk wetboek; Gemeentewet; Wet GBA; Wet rechten burgerlijke stand; Wet op de lijkbezorging; Wegenverkeerswet; Vreemdelingenwet; Nationaliteitswetgeving; Paspoort uitvoeringswet Neder land. Verordening GBA; Legesverordening. OZB Gemeentewet; Wet BAG; Wet Waardering Onroerende Zaken. Verordening OZB Forensenbelasting Gemeentewet. Verordening op de foren senbelasting. Hondenbelasting Gemeentewet. Verordening op de honden belasting. Marktqelden Gemeentewet. Marktgeldenverordening. Reclame en precario- belastingen Gemeentewet. Verordening op de preca- riobelasting. Verkiezingen Kieswet. Programma's Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern activiteiten

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 45