J| «GEMEENTE f m Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 26 jannewaris 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 12. Plan foar it bestriden fan de glêdens De hear Van der Werff (PvdA): Der leit in foarstel om mei te gean yn it belied fan Ljouwert. It giet dus eins allinne noch om itearste kwartaal fan 2017. Men moat derop ta dat yn 'Grut Ljouwert' dë winsken fan LTO yn it oerlis meinommen wurde. Der sit ek in hiel technysk ferhaal achter. Dat wie no wat te koart troch de bocht. Want der is in grut ferskil is yn de underskate tapassingen by de glêdensbestriding. De hear Tilma (CDA): It CDA kin mei de antwurden op de earder stelde fragen üt de fuotten. It CDA is net bliid mei 1.2. dêr't stiet dat der tefolle diken yn it bütengebiet binne en dat dat dus oanpast wurdt foar de gemeente Ljouwerteradiel. It hoecht kwa kosten net sa mal as dêr stiet. Der stiet 'In voorkomende gevallen hebben we wel de mogelijkheid om het eigen materieel bij extreme situaties in te zetten.' Men fiert of it belied fan Ljouwert üt of men krijt de tasizzing fan de wethalder dat men materiaal ynset by kalamiteiten, sadat bygelyks in boer syn molke net fuortrinne litte moat. Der hoecht lykwols net sa'n djoere oplossing foar optügd te wurden. De hear Ekas (GBL): Hij vond het verbazend te lezen dat de extra inzet 20.000 euro zou moeten kosten terwijl de gladheidsbestrijding voor de hele gemeente op jaarbasis 30.000 euro kost. Het verhaal van de heer Jensma is hem uit het hart gegrepen. Men is nog een periode zelfstandig. Ga uit van de laatste zin 'om het eigen materieel bij extreme situaties in te zetten'. Ga er pragmatisch mee om. Dat kost misschien een paar duizend euro. En ga in overleg met LTO voor de oplossingen in de toekomst. De hear Van Diggelen (WD): Hij heeft de vorige keer gevraagd naar het beleid van Leeuwarden o.a. met betrekking tot de 350 meter in het buitengebied. Hij kon echter geen antwoord daarop vinden in de memo. Het technisch verhaal wil hij liever overlaten aan de uitvoerende partijen. Maar hoe zit het nu precies? Wat is een calamiteit? Is het mogelijk om over de wegen in het buitengebied een soort van protocol van te maken en dit toe te voegen aan het besluit? De hear Tuininga (FNP): Earder hat de FNP ek sein dat der net allinne boeren wenje yn it bütengebiet en dy minsken moatte ek goed betsjinne wurde. It bütengebiet is foar de gemeente Ljouwert eins nij. It nije bütengebiet fan Ljouwerteradiel giet no folie fierder. Gean om de tafel mei Ljouwert en Littenseradiel en belük LTO en bewenners fan it bütengebiet derby. De 85 euro de oere is ek fierstente heech. Sjoch dêr nochris nei. Hy hat him ek bot fernuvere oer de berikberheid büten de kantoaroeren om. Dan soe men 112 belje moatte. Wa kin men berikke yn it wykein en jüns by glêdens? Wethalder Visser: Het gaat inderdaad om situaties zoals bij de afgelopen winter in Leeuwarderadeel. Zij heeft een verslag van een gesprek met LTO Leeuwarderadeel en Leeuwarden. Daar is hetzelfde antwoord gegeven als nu voorligt en daar is tot haar verbazing geen reactie op gegeven door LTO Leeuwarderadeel. Daar wordt het niet duidelijker van. In extreme situaties zal men, indien mogelijk, handelend moeten optreden. Zij brengt een voorval in 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 54