iets duurder, maar werkt prima. Via een goede communicatie kunnen volgens hem de buitenwegen wel extra bereden worden. De hear Van der Werff (PvdA): De berekkening moat sicht jaan op wat it kostet as men ien kear de rute rydt. Mei ureum ferskraalje de sleatswalen en spielt men stikstof yn. De hear Pot (WD): Wat is het verschil tussen natsproeien en strooien? De hear Tuininga (FNP): Wat is no krekt de erfgrins? De foarsitter: Hij licht toe dat de erfgrens daar is waar het openbaar domein in het privédomein overgaat. De hear Tuininga (FNP): En hoe sit it mei de berikberheid fan it telefoannümer? De oanpak fan it spoartrasee wurdt noch fierder ütsocht. Mar wat kostje dy 'bewegende hekwerken'? Wethalder Vos: Hy sil weromkomme op de berikberens fan it telefoannümer. De fraach oer de hekwurken fan it spoartrasee is no net relevant. Hy sil de fraach oer wiet sproeien en struie sil skriftlik beantwurdzje. Hy fynt de suggestje fan de PvdA om te berekkenjen wat it ien kear struien fan de rüte kostet tige weardefol. Hy slüt him oan by de wurden fan de hear Van der Werff oer it brüken fan ureum. De foarsitter: De raad krijgt dus nog schriftelijk antwoorden op gestelde vragen. Het agendapunt komt op 26 januari 2017 besluitvormend aan de orde. 12. Jierrekken 2015 Underwiisgroep Fier De hear Brouwer (CDA): De jierrekken oer 2015 is slutend. Dat is in goede saak. Der stiet 'dat het binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring aan de raden moet worden aangeboden. Het bestuur voldoet aan deze voorwaarden'. Hoe moat er dat léze? Want men hat it no pas. It CDA haldt wol soargen oer de takomst fan Fier. Wethalder Vos: De stikken binne krekt op tiid ynlevere. Nei de fakansje moast de kommisje fan tafersjoch by elkoar komme. Dy hie ek noch al wat oare wurksumheden te dwaan en dêrtroch is it stik letter by de ried kommen. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. Beslütfoamjend ünderdiel 13. Belesting- en heffingsoarderings 2017 Mefrou De Voogd (PvdA): De heer De Kroon heeft het amendement in de vorige vergadering al aangekondigd en uitvoerig toegelicht. Het gaat om een aanpassing van de ozb-tarieven voor de diverse groepen, waardoor er sprake is van een eerlijker verdeling. Het amendement luidt als volgt: Amendement Verordening OZB 2017 Onderwerp: aanpassing artikel 1 lid 1 en artikel 5 lid 1 van Verordening OZB 2017 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 8 december 2016 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 7