3.1 Programmal - Burger en Bestuur Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. BoertjensDirectie Dit programma bestaat uit onderwerpen die betrekking hebben op de relaties tussen het bestuur en de burger. Daarbij gaat het om het realiseren van de gewenste maatschappelijke doelstellingen, de voorlichting, de burgerparticipatie en de gemeentelijke dienstverlening. WAT WILDEN WE BEREIKEN Wij willen de komende jaren een gemeente zijn waarbij de dienstverlening aan burgers, organisaties en maatschappelijke instellingen adequaat en optimaal is. De focus zal zijn dat we met de naderende herindeling steeds meer de samenwerking met Leeuwarden zullen zoeken. De burgers zullen in de aanloop naar de fusie toe hierover goed voorgelicht worden. Daar waar mogelijk, zullen we beleid alvast gaan harrmoniseren met de gemeente Leeuwarden. Ook in de ambtelijke organisatie ligt de focus op samenwerking met Leeuwarden. Kaderstellende beleidsnota's: Notitie BTL: "Met Leeuwarden naar 2018" versie 2.0. notitie "DNA Leeuwarderadeel". "Spoorboekje burgerparticipatie" Prioriteit Beoogd effect Bestuurlijke toekomst Samen met de overige 6 gemeenten een goed proces inrichten om de herindeling vorm te geven. Betere dienstverlening Een slagvaardige organisatie met goede kwaliteit van dienstverlening. Een beter bereikbare overheid. De gemeente als een belangrijke ingang tot de overheid. Burgerparticipatie De burgers worden tijdig en optimaal in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van en inbreng te geven bij besluiten van de gemeente. 6-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 102