Rampenbestrijding Het bewerkstelligen van goede planvorming door het actueel houden en implementeren van het Crisisplan Fryslan. Het leveren van personeel ten behoeve van vulling van de regionale expertteams van Veilig heidsregio Fryslan. Het regelmatig deelnemen aan oefeningen/trainingen door team Bevolkingszorg om kennis te vergaren c.q. rollen en taken up to date te houden, op basis van een opleidings- en oefenplan. Het actueel houden van het alameringssysteem OOV-Alert. Het actueel houden van de gemeentelijke risicokaart. Het periodiek houden van realistische oefeningen en aanvullende specifieke functietrainingen. WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting Begroting Rekening 2016 2016 2016 voor na wijziging wijziging 657.347 642.714 586.886 0 0 0 -657.347 -642.714 -586.886 0 0 0 -657.347 -642.714 -586.886 12 -143 Verkeersongevallen 41 35 41 28 Waarvan met dodelijke aflooop 0 0 1 1 Het gaat hier om verkeersongevallen met letsel met dodelijke afloop verlaten plaats na ongeval. Meetbaar resultaat 2015 2016 Aantal oefeningen 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 108