3.3 Programma 3 - Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Mevr. G. VisserCluster Beheer Tot de openbare ruimte behoren (on)verharde wegen, water, havens, bruggen, gebouwen, openbaar groen, speelplaatsen, riolering en openbare verlichting. WAT WILDEN WE BEREIKEN Een veilige inrichting van de openbare ruimte van de gemeente Leeuwarderadeel. De beeldkwaliteit van de gemeente Leeuwarden als toekomstige fusiegemeente is daarbij de stip op de horizon. De werkwijze die Leeuwarden hanteert in de openbare ruimte kopiëren voor zowel de eigen dienst als de inzet van derden. Kaderstellende beleidsnota's: Groenbeheerplan mei 2002 (arealen jaarlijks geactualiseerd); Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 t/m 2018; Beheerplan Wegen 2012-2016 Uitvoeringsplan Wegen; Beheerplan Bruggen 2010-2015; Beleidsnotitie Openbare Verlichting; Gebouwen beheerplan 2014-2018. Prioriteit Beoogd effect Openbaar groen Sober en functioneel inrichten van het openbaar groen. Riolering Uitvoering maatregelen van het vGRP Wegen Plaatselijk onveilige situaties als gevolg van achterstallig wegenonderhoud voorkomen. Gemeentelijke gebouwen De gebruiksfunctie van de gemeentelijke gebouwen garanderen. Voorkomen van kwaliteitsverlies bij leegstand. Kostenefficiënt beheren van het gemeentelijk vastgoed. Bruggen, kades en duikers Veiligheid van de bestaande bruggen, kades en duikers waarborgen. Water De overdracht van stedelijk water naar het Wetterskip Fryslan. Regulier onderhoud van de gemeentelijke watergangen. 13 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 109