Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten De bedrijvencontactfunctionaris is voor ondernemers aanspreekpunt en ondersteunt hen bij producten, vragen en bij de afhandeling van vergunningaanvragen. Sn het kader van een goed contact met het plaatselijk bedrijfleven heeft de portefeuillehouder EZ (of het college) bedrijfsbezoeken afgelegd bij diverse ondernemers in Leeuwarderadeel. Daarnaast heeft de portefeuillehouder EZ van Leeuwarden, Henk Deinum, samen met de portefeuillehouder EZ van Leeuwarderadeel een bezoek gebracht aan de ondernemers van Leeuwarderadeel en de OVL. De gemeente heeft samen met de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel de jaarlijkse avond georganiseerd waar ondernemers en de politiek elkaar kunnen ontmoeten. Met de OVL bestaat een nauw contact, zowel op ambtelijk ais op bestuurlijk niveau. In overleg met de OVL is gedurende 2016 de vergaderstructuur aangepast. Door regelmatig contact op ambtelijk niveau kunnen de dagelijkse zaken actief worden opgepakt. Hiermee komt er ruimte om tijdens het bestuurlijk overleg onderwerpen van grotere orde op te pakken. Meetbaar resultaat 2016 Bedrijfsbezoeken 9 Ondernemersavonden 1 Overleg ambtelijk OVL 3 Overleg college OVL 2 Keurmerk Veilig Ondernemen In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zitten vertegenwoordigers van ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Doel van het project is uitvoering geven aan het pakket maatregelen waarmee Stiens nog veiliger wordt. De audit vond in juni 2015 plaats en is succesvol verlopen; Stiens heeft in oktober 2015 de derde KVO-ster gekregen. De werkgroep heeft een nieuw pakket maatregelen opgesteld voor de periode daarna en is hier verder mee aan de slag gegaan. De certificering is nu drie jaar geldig. In 2018 kan winkelgebied Stiens de audit doen voor verwerving van de 4e ster. De uitvoering van de maatregelen is kostenneutraal dan wel passend in het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente. Voorwaarde voor KVO-certificering is dat zowel onder nemers als brandweer, politie en gemeente deelnemen aan het project. 18 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 114