fierder net yngean op alle opmerkingen fan de hear Brouwer. Ljouwerteradiel is gjin Boarnsterhim. Men moat wiis wêze mei sa'n breidskat. De hear De Kroon (PvdA): Der is in oerskot fan in heal miljoen. Dat is mar ruchwei 2% fan de hiele begrutting. Dochs kin men der wiis mei wêze en sa kin de gemeente goed öflevere wurde oan Ljouwert. Men hat gjin swiere besunigingen tapast en de lésten binne foar de boarger sawat gelykbleaun. Hy hat noch in tal fragen. Op side 48 stiet de tabel oer de kwytskelding fan de gemeentlik beiestingen. Der wienen 20% meaar oanfragen en dêründer stiet dat der 17% minder oan ütjün is. Dat liket him nuver. Graach in analyze. Hy moat wol sizze dat er de hjoed beskikber kommen antwurden op de fragen by de finansjele kommisje noch net under eagen han hat. Op side 63 stiet dat it stribjen is dat op 1 april alle meiwurkers witte wêrt se straks telane kommen. Is dat slagge en hawwe alle meiwurkers ynstimd mei it nije plak op it gemeentehus yn Ljouwert? Op side 71 giet it oer de ferbüne partijen. Der stiet: 'ontwikkelingern geen'. Dat is wol wat nuver omdat men aanst troch de füzje üt Empatec stapt. Op side 91 blykt dat men 7.000 euro goedkeaper ut is by de BOA's. It is spitich dat dêr net mear oan ütjün is. Jou wat begrutte is foar de BOA's yn 2017 ek üt. Op side 102 docht bliken dat men de pgb's foar de WMO en de Jeugd ferheegje moast fan 8 ton nei 1,1 miljoen. De rekken blykt 7,5 ton te wêzen en dat ferbjustert de PvdA. Hoe kin men dat grutte ferskil ferklearje? It oerskot op it sosjaal domein komt foar it grutste part hjirwei. Op side 133 wurde de reserves neamd. Men hat sinten oer by it sosjaal domein. It oerskot is ek hjir sa'n 2% fan de totale begrutting. En de reserve is ek mar in persent as 8 fan de omset. Men hat dus net te sunich west. Tsjinslaggen kin men yn 2017 dêrmei wol opfange. De PvdA stimt yn mei de jierrekken. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. Het college aanvaardt met dank de complimenten van de raad. Het positief resultaat is echter ook te danken aan een aantal incidentele meevallers. Er is inderdaad nog een voorbehoud met betrekking tot de accountantsverklaring. Men is in gesprek met de accountants. Deze verklaring zal er naar alle waarschijnlijkheid wei komen. Hij wijst erop dat er al antwoorden op bepaalde vragen gekomen zijn van de kant van de financiële commissie. Wijzigingen of aanvullingen zullen in de volgende tekst verwerkt worden. Dat heeft geen gevolgen voor het resultaat. Men zoekt nog uit hoe het precies zit met de kwijtscheldingen. Alle mensen van de gemeentelijke organisatie zijn geplaatst in Leeuwarden. De BOA's huurt men nu in bij Leeuwarden en dat schijnt goedkoper te zijn. Men zal er echter scherp op blijven. Het punt van de heer Dijkstra over de WOZ-waarden zal men ook in de beantwoording meenemen. Wethalder Visser: Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Pot over discrepantie in de stukken over de foutaansluitingen in Aldlan merkt zij op dat de tekst in de jaarrekening juist is. Men zal zorgen voor een gelijkluidende tekst. Wethalder Vos: Hij wijst op de nieuwe toegevoegde tekst over Empatec-Pastiel. 'De deelname aan de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West, 100% aandeelhouder van Empatec, is formeel opgezegd. Met Empatec lopen gesprekken over ontvlechting per 1 januari 2018. Financieel is relevant dat de jaarlijkse bijdrage per werknemer Empatec stopt. Anderzijds heeft Leeuwarderadeel bijgedragen aan het positieve eigen vermogen van Empatec. Het belangrijkst is echter de plek die de werknemers krijgen in de nieuwe situatie.' Hy ferwiist dêrby nei in eardere diskusje yn de ried. Hy giet yn op de ferskillen by de pgb's WMO en Jeugd tusken begruttting en realiteit. Oer it algemien 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 11