ci|y!Si:sis;g|iii!ii£iii:a i s 3.7 Programma 7 - Sociaal domein Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Cluster Publiekszaken Dit programma gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein. Een verantwoordelijkheid voorzorg (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugd (Jeugdwet) en werk (Participatiewet). WAT WILDEN WE BEREIKEN We wilden in de eerste plaats bereiken dat de inwoners van Leeuwarderadeel tevreden zijn als het gaat om zorg en begeleiding. Voor ons betekende dat dat onze inwoners zorg krijgen die nodig en passend is. Maatwerk dus. Met inwoners én hun betrokken omgeving (mensen die belangrijk vinden dat het goed met je gaat) wilden we kijken we naar wat iemand wél kan, wat de beste oplossing is met als resultaat een plan van de mensen zelf. We noemden dit samenredzaamheid. We wilden dit realiseren binnen het budget dat de gemeente van het Rijk voor het sociale domein ontvangt. Om dit te kunnen bereiken was het belangrijk dat: Ons gebiedsteam het werken met groepsplannen (De Nieuwe Route) ontwikkelde tot een specialiteit en belangrijkste werkwijze; We zouden blijven investeren in een goede verbinding tussen het gebiedsteam en de mienskip (dorpen, sleutelfiguren, maatschappelijke organisaties, GGD Fryslan, opbouwwerk); We zouden investeren in een goede samenwerking tussen het gebiedsteam en de eerstelijnszorg (vooral huisartsen) om direct doorverwijzen van inwoners naar specialistische hulp te voorkomen; Wat we ook wilden bereiken is dat we met bovenstaande werkwijze een vernieuwende en onderscheidende manier van werken in het sociaal domein zouden ontwikkelen. Een manier die past bij de beoogde transformatie in het sociaal domein en die past bij de aard en schaal van onze gemeente. Kaderstellende beleidsnota's: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet 2015 Participatiewet 2015 Notitie 'Gemeentelijk gezondheidsbeleid' 2010 Kadernotitie integraal gemeentelijk jeugdbeleid Leeuwarderadeel 'Jeugd, de toekomst' 'Vaststellen en doorpakken', oktober 2013 Notitie gebiedsteam Leeuwarderadeel, april 2014 27 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 123