Prioriteit Beoogd effect lastendruk voor de inwoners. Waar nodig en zinvol deelnemen in andere partijen Extra inkomsten uit deelnemingen in de vorm van dividenden. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Bestendig financieel beleid Al in een vroegtijdig stadium (de Kadernota} bepaalt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting. Daarmee ligt de hoofdlijn vast voor de komende jaren en binnen die kaders stelt het college de begroting op. In de begroting wordt per programma afgewogen wat we willen bereiken, welke acties we daartoe ondernemen en welk prijskaartje daaraan hangt. Hiermee komt de raad optimaal in positie om keuzes en afwegingen te maken. Met ingang van deze begroting is de rol van de raad verder versterkt door het opnemen van meer meetgegevens en (verplichte) beleidsindicatoren. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt dit nader uiteen gezet. Deelnemen in andere partijen De gemeente neemt in een aantal gevallen deel in het risicodragend kapitaal van derden, bijv. in de vorm van aandelen. Door de bestuurlijke vertegenwoordiging heeft de gemeente invloed op het doen en laten van die partij. Hoewel dit geen doel op zich is levert het bovendien een rendement op in de vorm van uitgekeerde dividenden. Zie hieronder en de paragraaf Verbonden partijen. WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Beg Rekening 2016 Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming wi 4 11.0 10.5 2.409.823 12.816.629 10.406.806 227.613 10.634.418 38 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 134