Gelukkig geeft de voorjaarsnota een positief beeld. Hij stelt vast dat men zich kan vinden in het in het memo geformuleerde subsidievoorstel voor het kunstwerk in Aide Leie. In 2017 wordt de eenmalige uitkering als gevolg van de herindeling aan Leeuwarderadeel uitbetaald. Het gaat hierbij om ca. 500.000 euro, bedoeld voor het opvangen van fricties en incidentele kosten die te maken hebben met de herindeling, in 2015 en 2016 zijn al diverse kosten 382.205 euro), o.a voor de inhuur van derden, gemaakt waarvan is besloten die ten laste van deze uitkering te brengen. De verrekening loopt via de algemene reserve. Voor 2017 zijn ook kosten te verwachten, daarom wordt het nog resterende bedrag 116.087 euro) als een kostenpost geraamd. Wethalder Visser: De grond bij het voet- en fietspad is ingezaaid. Het moet even zijn tijd hebben. It Achterbosk zal hopelijk dit jaar aangepakt worden. Het zat vast op enige vervuiling en dat wil Leeuwarden eerst goed uitzoeken. De Homeie is bewoond. Er loopt nog een ruimtelijke procedure bij it Skipperspypke en it Berneslüske ten aanzien van het geluid. De handtekeningen zijn evenwel al gezet. Zij gaat ervan uit dat het rondkomt. Volgens haar hebben de panden een algemene bestemming. Zij zal daar nog op terugkomen. Bij vervanging van lampen worden LED-lampen geplaatst. Zij zal de wens van het CDA meenemen. Wethalder Vos: Op side 18 wurdt it gebietsteam giel kleurd. De tekst dêrönder jout wol genöch düdlikheid. Hy fynt in eardere ütspraak fan de hear Ekas op dit Onderwerp fan tapassing 'No guts, no glory'. Wethalder Van der Meulen: Men streeft naar uniformiteit van de borden op het voet- en fietspad. Men werkt aan de recreatieve plus. Als er meer te vermelden is dan wordt de raad daarvan op de hoogte gesteld. Twadde termvn De hear Ekas (GBL): Hij wil nog zeggen dat in zijn ogen de verticaal stralende lampen eerder de onveiligheid doen toenemen. De foarsitter: Hij stelt vast dat het besluitvormend aan de orde komt op 22 juni 2017. 11. Mienskiplike Regeling Fryslan West, jierstikken 2016 en begrutting 2018 De hear Spijksma (CDA): De reorganisaasje is blykber op tiid ynset en de finansjele posysje iiket goed. It CDA is akkoart mei de jierrekken. Hoe sit it mei de kosten foar it ütstappen by dizze mienskiplike regeling? Der sit in foars fermogen yn. In goed 4,5 miljoen oan oandielekapitaal en ek noch sa'n lyts 5 miljoen oan reserves. Ljouwerteradiel hat ek in flink part dêroan bydroegen. Dat wie foar minsken dy't fan Empatec gebrük meitsje moatte. It soe dus eins wer foar in part wer weromkomme moatte. Der hoege neffens him mar in bytsje ütstapkosten betelle te wurden, omdat de measte minsken by Empatec yn tsjinst bliuwe. Dêr moat neffens it CDA noch goed oer underhannele wurde. Oer de begrutting giet dizze ried net mear. Wethalder Vos: Doedestiids hat men besocht om der op in finansjeel goede wize yn te stappen. Doe is foar dizze konstruksje keazen. Men set der no in maksimaal bedrach yn fan 500 euro per wurknimmer. Der üntstie in aardige reserve. Der wie in goede gearwurking yn de rie fan kommissarissen en yn it bestjoer yn relaasje ta de direksje. Troch de wizige wetjouwing hat men no te meitsjen mei tekoarten. Der is lykwols in goede reserve. De direkteur en de controller, mei wa't men foarich jier goede petearen han hat, hawwe krektlyn öfskied nommen en dat hat it proses fertrage. Men wol it op in fatsoenlik wize öfhannelje. Der is oerlis mei Ljouwert. Yn de petearen sil men de opmerkingen fan de hear Spijksma meinimme. Foar de wurknimmers is der gjin probleem. Hy sil de ried fan de Ontwikkelingen op 'e hichte halde. Men giet yndied net mear oer de begrutting. 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 13