13 Programma: 1 Burger en Bestuur Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 001 Bestuursorganen 573.013 573.013 723.159 -150.146 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 688.414 760.950 764.258 -3.308 003 Burgerzaken 431.015 431.015 587.743 -156.728 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 60.000 60.000 73.898 -13.898 005 Bestuurlijke samenwerking 114.808 109.138 60.525 48.613 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 88.084 88.084 88.305 -221 Lasten 1.955.334 2.022.200 2.297.888 -275.688 Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor wijziging na wijziging rekening 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 0 7.546 7.547 1 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 171.175 171.175 181.835 10.660 Baten 171.175 178.721 189.382 10.661 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -1.784.159 -1.843.479 -2.108.506 -265.027 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -1.784.159 -1.843.479 -2.108.506 -265.027 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten Aanvullende dotatie voorziening pensioen voormalige wethouders 125.000 Juridische kosten 61.000 Bijdrage proceskosten 7.000 Kosten afhandeling klachten 12.500 Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- 80 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 176