GEMEENTE Leeuwarderadeel Stiens, 23 mei 2017 Raadsvergadering: Voorstelnummer: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: E-mail: Telefoonnr. Onderwerp: 22 juni 2017 2017/19 C. Vos W. Eppinga w.eppinga@leeuwarderadeel.nl 058-2576610. "Leeuwarderadeel over en uit". Te nemen besluit: 1. incidenteel een éénmalig bedrag ter beschikking stellen ter grootte van 53.000 ten behoeve van het opstellen van een jubileumboek, het laten plaatsvinden van een afsluitend vuurwerk op 31 december 2017 en het oprichten van een gedenkteken. 2. De incidentele kosten dekken door middel van een bijdrage uit de Algemene reserve. 3. Bijgaande begrotingswijziging vaststellen. Korte inhoud: De projectgroep stelt voor een bedrag ter grootte van 53.000 incidenteel ter beschikking te stellen waarmee een drietal activiteiten als bovenomschreven kunnen worden georganiseerd. Het college kan zich hierin vinden en stelt de raad voor een bedrag van 53.000 incidenteel ter beschikking te stellen. Inleiding: In de maanden mei en juni 2016 heeft een denkgroep uit de bevolking van Leeuwarderadeel een groslijst samengesteld. Deze groslijst diende ais basis voor een verdere keuze en uitwerking binnen de gestelde kaders door een projectgroep. Deze projectgroep samengesteld uit een brede afspiegeling van de samenleving heeft in haar bijeenkomst van 9 mei 2017 unaniem ingestemd met het projectvoorstel van evenementenorganisatiebureau Smart Camels om de volgende activiteiten te laten plaatsvinden: het opstellen van een zogenaamd jubileumboek; het laten plaatsvinden van een afsluitend vuurwerk op 31 december 2017 en het oprichten van een gedenkteken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor het organiseren van een festival en een symbolische sleuteloverdracht. (Het projectplan zit als bijlage bij dit voorstel). Algemeen Het college heeft op 23 mei 2017 kennis genomen van 1. het projectvoorstel van Smart Camels en 2. Het unanieme besluit van de projectgroep luidende: het opstellen van een jubileumboek, het laten plaatsvinden van een afsluitende vuurwerk en het oprichten van een gedenkteken. De optie om aanvullend aan bovengenoemde activiteiten een festival en een symbolische sleuteloverdracht te organiseren ter grootte van een incidenteel extra bedrag van 75.000 heeft het college afgewezen. Voor wat betreft de symbolische sleuteloverdracht wordt een separaat collegevoorstel te zijner tijd opgesteld. Argumenten 1. Het voorstel voldoet aan de uitgangspunten als geformuleerd in de notitie "Leeuwarderadeel over en uit en de Route naar de Kultuerele Haadsted 2018" versie 4.1 november 2016. m

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 17