15 Programma: 3 Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Functie 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 211 Verkeersmaatregelen te land 221 Binnenhavens en waterwegen 722 Riolering Lasten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 1.424.446 17.938 206.719 752.615 1.595.084 -1 665.892 751.787 1.183.969 0 657.335 693.249 411.115 -1 8.557 58.537 2.401.718 3.012.763 2.534.554 478.209 Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor wijziging na wijziging rekening 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 2.749 2.749 7.316 4.567 221 Binnenhavens en waterwegen 0 0 23.778 23.778 722 Riolering 8.404 8.404 2.321 -6.083 726 Baten rioolheffing 897.760 897.760 912.145 14.385 Baten 908.913 908.913 945.560 36.647 Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: -1.492.805 -2.103.850 -1.588.994 514.856 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.492.805 -2.103.850 -1.588.994 514.856 Omschrijving Investering fiets-/voetpad Stiens - Jelsum (dekking reserve Komuitleg) Inrichting schoolzöne Samenwerkingsschool (dekking Algemene reserve) Kosten overdracht grond Stienspaad te Stiens naar gemeente Tegengaan afkalving watergang te Stiens Vergoeding straatwerkzaamheden voor nutsbedrijven Wetterskip: bijdrage kosten hekkelen en maaien Inspectie bruggen, kades, en duikers Storting vrijgevallen reserve Bruggen, kades, etc. in voorziening Onderhoud bruggen, kades, etc. Extra dotatie voorzieningen Onderhoud Bruggen, kades, etc. (dekking Algemene reserve) Lasten 125.000 10.000 3.000 7.000 9.000 199.000 250.000 Baten 5.000 24.000 Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- 86 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 182