f IA Leeuwarderadeel J j GEMEENTE I RIEDSGEARKOMSTE 22 juny 2017 fan Tichelwurk en fietspaad Dokkumer IE Jier: 2017/ 06

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1