Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.914.100 Geldmiddelen en uitz. langer of gelijk aan 1 jaar 13.884 6.921.100 Algemene uitkering gemeentefonds 48.264 6.922.100 Algemene baten en lasten -118.796 6.930.100 Uitvoering Wet WOZ 114.673 6.931.100 Baten onr.zaakbelastingen gebruikers -4.255 6.932.100 Baten onr.zaakbelastingen eigenaren 24.792 6.935.100 Forensenbelasting 41 6.937.100 Baten hondenbelasting -474 6.939.100 Precariorechten -27 6.940.100 Lasten heffing/invord.gem.belastingen -100.034 6.960.100 Saldo kostenplaatsen -690.023 6.981.100 Mutaties reserve deelfonds sociaal domein 0 6.990.100 Saldo rekening baten/lasten na bestemming 159.920 -538.598 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 913 Overige financiële middelen 13.439 13.439 914 Geldleningen en uitzettingen 1 jaar 13.884 13.884 921 Uitkeringen gemeentefonds 48.264 48.264 922 Algemene baten en lasten -118.796 19.813 -138.609 930 Uitvoeringen Wet WOZ 114.673 91.121 23.552 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers -4.255 -4.255 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 24.792 24.792 935 Baten forensenbelasting 41 41 937 Baten hondenbelasting -474 -474 939 Baten precariorechten -27 -27 940 Baten en lasten heffing en invord. gem. belast. -100.035 -13.280 -86.755 960 Saldo van kostenplaatsen -690.023 -758.023 68.000 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten 159.920 159.920 Totalen -538.597 -660.369 121.772 Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000 Bedrag +/- 6.913 100 In 2016 zijn de aandelen Enexis Holding NV teruggeleverd aan deze organisatie. Als gevolg hiervan is het restant van de voorziening verkoop Vennootschap BV vrijgevallen. 9.000 Lagere rentevergoeding als gevolg verkoop aandelen Enexis Holding -2.000 Er is in 2016 meer dividend ontvangen. Grote afwijkingen zijn een lager dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (-€ 6.407) en een hoger dividend van Fryslan Miljeu 22.177). 11.000 Kapitaallasten hypotheken ambtenaren. -4.000 6.921 100 Door nabetalingen over 2014 4.041) en 2015 35.787) is op de algemene uitkering een voordeel ontstaan van totaal 39.828. De algemene uitkering 2016 valt 8.436 hoger uit dan de raming. 48.000 6.922 100 In 2016 zijn op deze activiteit naast de afrekening van de in 2015 109 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 205