24 Toelichting op de balans TOELICHTING ALGEMEEN Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 4 april 2012 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats in overeenstemming met de Nota Afschrijvings- en activeringsbeleid. Bij activeren zijn de volgende ondergrenzen gehanteerd: Investeringen met economisch nut 10.000 (na aftrek van bijdragen van derden); Investeringen met maatschappelijk nut 25.000 (na aftrek van bijdragen van derden en aanwending van reserves). Immateriële vaste activa Conform art. 43 BBV worden de bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van 2016 verantwoord onder de Immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van de Nota Afschrijvings- en activeringsbeleid. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van de Nota Afschrijvings- en activeringsbeleid. Op grond wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorraden De voorraden onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de reeds ontvangen voorschotten dan wel lagere marktwaarde. Winstneming vindt plaats als het project is afgerond. Voor verwachte negatieve resultaten op de projecten is een voorziening gevormd. Uitzettingen met een rentetypische looptijd 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd 1 jaar worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende activa 116 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 211