Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt onderstaand weergegeven: Boekwaarde Investe Afschrijvin- Boekwaarde 01-01-2016 ring/des gen/aflossin 31-12-2016 investering gen Kapitaalverstrekking aan deelnemingen: - Aandelen Kredietbank Nederland 38 38 - Aandelen Afvalsturing Friesland 20 20 - Aandelen Fryslan Miljeu 25 25 - Aandelen BNG Bank Den Haag 180 180 - Vordering op Vordering op Enexis B.V. 66 -66 0 Overige langlopende leningen: - Hypothecaire geldleningen ambtenaren 145 119 26 - Lening Zaalvoetbalvereniging "Avanti" 3 1 2 - Lening Stichting Sportpark "Flapbrêge" 87 3 84 - Lening CBOG2 0 45 45 Totaal 564 -21 123 420 In 2016 heeft Enexis Holding B.V. de vordering op Vordering Enexis B.V. volledig afgelost. Deze aflossing hangt samen met het inkoopprogramma van de eigen aandelen door Enexis Holding B.V. in onder andere de provincie Fryslan. In 2016 is in overleg met de betrokken personen gestimuleerd dat de hypothecaire geldlening vervroegd worden afgelost. Als gevolg hiervan is afgerond 115.000 vervroegd afgelost. De reguliere aflossing bedraagt in 2016 ruim 4.000. De aflossing op verstrekte renteloze geldlening aan Zaalvoetbalvereniging "Avanti" bedraagt jaarlijks 1.000. De restant hoofdsom bedraagt ultimo 2016 2.000. In 2018 is deze lening volledig afgelost. In 2014 is een renteloze lening ad 100.000 verstrekt aan Stichting Sportpark "Flapbrêge" inzake realisatie van een kunstgrasveld voor Voetbalvereniging "D.T.D.". In 2015 is deze lening teruggebracht tot nominaal 90.000. De lening wordt in 30 jaar afgelost. De jaarlijkse aflossing bedraagt 3.000. In 2016 is de Samenwerkingsschool in Britsum verbouwd. Daarbij is ook een lokaal voor peuteropvang meegenomen. CBOG2 heeft de kosten hiervan voor zijn rekening genomen. De gemeente heeft voor de financiering een lening verstrekt van 45.000. 121 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 216