betreft dekking voor in 2016 gemaakte kosten voor uitvoering van het programma Omvormen Groen 25.410) en de laatste kosten voor de herinrichting van het Waling Dijkstrapark 4.469). Onderhoud wegen Overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen 2016 is het resultaat ad 185.779 op de budgetten wegenonderhoud aan deze reserve toegevoegd. Onderhoud bruggen, havens en kades Op 11 mei 2016 heeft gemeenteraad het beheersplan bruggen, havens, kades en duikers vastgesteld. Voor dekking van de kosten uit dit beheersplan is een voorziening ingesteld en de bestemmingsreserve Onderhoud bruggen, havens, kades en duikers opgeheven. Het saldo per 1 januari 2016 199.173) van de deze bestemmingsreserve is in overeenstemming met het raadsbeluit toegevoegd aan de voorziening Onderhoud bruggen, havesn, kades en duikers. Omvormen openbaar groen In de Nota reserves en voorzieningen 2016 is bepaald dat deze reserve komt te vervallen. Voor afronding van het programma Omvormen groen is in 2017 nog ca. 30.000 nodig. Daarnaast komen de kosten voor het Geluidsscherm It Skil ten laste van deze reserve (raadsbesluit 11-02-2016, raming 10.000). In totaal is in 2016 een bedrag van 97.205 vrijgevallen. Reserve dorpenfonds Na verstrekking van aangevraagde subsidies resteert een tekort ad 4.431 op de begrotingspost dorpenbudget. Overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen 2016 is dit bedrag onttrokken aan deze reserve. Individuele Loopbaanbudgetten Conform de cao Gemeenten 2011-2012 zijn er gelden beschikbaar gesteld voor de medewerkers van de gemeente. Overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen 2016 worden de kosten van opleiding en begeleiding ten laste van deze reserve gebracht. Uitgaven in 2016 bedragen 21.746. Sociaal Domein In 2016 hebben de volgende onttrekkingen plaatsgevonden: Omschrijving Raadsbesluit Raming Onttrekking Voortzetting ondersteuning Gebiedsteam 11-02-2016 73.920 21.653 Realisatie centrale toegang 11-02-2016 40.000 40.000 Kosten coördinator Gebiedsteam 11-02-2016 15.576 13.962 Bijdrage kosten tevredenheidsonderzoek 09-06-2016 4.000 4.000 Kosten gebiedsteams 09-06-2016 16.000 0 Bijdrage kosten herindicaties 10-12-2015 0 85.000 Overschrijding kosten Steun op Maat 11-02-2016 8.640 8.640 Verbindingsofficier Gebiedsteam 09-06-2016 15.000 15.000 Nagekomen kosten 2015 AMW en SMW (NJN 2016) 24-11-2016 21.640 21.640 Coördinator sociaal team 11-02-2016 3.900 3.900 Afrekening 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Frylan 08-09-2016 44.909 44.909 Totaal 243.585 258.703 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 december 2015 het besluit genomen om de de kosten voor de uitvoering van herindacties tot een maximum van 85.000 te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Van dit besluit in 2015 is in 2016 geen begrotingswijziging doorgevoerd. 129 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 224