Het positief saldo bij de uitvoering van het sociaal domein bedraagt in 2016 afgerond 569.000. Dit bedrag is aan de bestemmingsreserve sociaal domein toegevoegd. De totale toevoeging aan deze bestemmingsreserve bedraagt 576.000. Het verschil heeft betrekking op de toegevoegde rente over het saldo per 1 januari 2016. Buurtsportcoaches Overeenkomstig de Nota reserves en voorziening 2016 zijn de kosten van het project "Brede impuls sportcom bi naties" ten laste van deze reserve gebracht. Uitgaven in 2016 8.153. Resteert in de reserve een bedrag van 8.154 voor dekking van de kosten in 2017. Onderhoud kerktorens Het jaarlijks budget voor onderhoud kerktorens bedraagt 15.000. Van dit budget is 11.000 uitgekeerd aan de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen is het resterende saldo ad 4.000 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Culturele activiteiten/Kunstwerken Het jaarlijkse budget voor culturele activiteiten bedraagt 7.800. In 2016 is dit budget verhoogd (op basis van een tweejaarlijkse cyclus) met 750. Het totale budget voor 2016 bedraagt 8.550. Voor culturele activiteiten in het jaar 2016 is door de Kultuerried totaal 7.882 uitgegeven van het beschikbare budget. Het restant van het budget 668) is conform de Nota reserves en voorzieningen toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Fonds Komuitleg Zoals bij de reserve Uitvoering Toeristische Recreatieve Visie al toegelicht is het saldo van die reserve 14.897) toegevoegd aan het fonds Komuitleg. Voor dekking van de kosten voor aaanleg van het voet-/fietspad op het voormalig spoorttracé Stiens - Jelsum is binnen deze reserve 125.000 beschikbaar. In 2016 is het volledig beschikbaar gestelde bedrag van 125.000 aan de reserve Komuitleg onttrokken. 130 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 225