Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Voorziening Onderhoud gebouwen Doel van de voorziening is het egaliseren van de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen. Ten laste van de exploitatie is in 2016 een bedrag ad 303.900 aan de voorziening toegevoegd. Voor het noodzakelijk onderhoud is conform het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen voor 313.358 aan de voorziening onttrokken. Afvalstoffen In 2016 sluit de exploitatie van de afvalstoffenheffing met een positief saldo van 70.915. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffen. Riolering/uitvoering GRP Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten van het product Riolering. In 2016 is het voordelig saldo van de exploitatie ad 52.530 aan de voorziening toegevoegd. Tevens is een bedrag ad 7.316 aan rente toegevoegd, aangezien de voorziening op contante waarde is berekend. Voorziening Pensioenaanspraken wethouders Doel van de voorziening is het egaliseren van de uitgaven van de gemeente betreffende de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Op basis van de actuariële berekening per 1 januari 2017 van de (toekomstige) wethouder pensioenen blijkt dat de benodigde voorziening per 31 december 2016 469.676 dient te bedragen. Er heeft een onttrekking ad 24.255 plaatsgevonden, waardoor er een toevoeging ten laste van de exploitatie nodig was van 130.963. Ten opzichte van 1 januari 2016 is de vereiste voorziening fors gestegen. Dit is gevolg van een scherpe daling van de rekenrente in 2016. Onderhoud bruggen, kades, etc. De gemeenteraad heeft op 19 mei 2016 ingestemd met de meerjaren onderhoudsplanning voor bruggen, kades en duikers, incl. de daaraan gekoppelde vorming van een onderhoudsvoorziening. Op basis van het raadsbesluit zijn in 2016 de volgende bedragen aan deze voorziening toegevoegd: Vrijval bestemmingreserve bruggen, kades, etc. 199.173 Bijdrage 2016 ten laste van de algemene reserve - 250.000 Dotatie 2016 conform gewijzigde begroting - 87.159 Totaal €536.332 131-143 Boekwaarde Toevoeging Vrijval Aan Boekwaarde Naam voorziening 01-01-2016 wending 31-12-2016 Onderhoud gebouwen 575 304 314 565 Afvalstoffen 0 71 71 Riolering/Uitvoering GRP 731 60 791 Pensioenaanspraken wethouders 363 131 24 470 Onderhoud bruggen, kades, etc. 0 537 1 536 Totaal 1.669 1.103 339 2.433

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 226