De hear De Kroon (PvdA): It giet om de absolute hichte fan it bedrach. En dan is dy 50/60 tüzen euro foar de PvdA genöch. De hear Van Diggelen (WD): De commissie heeft los van de kosten een voorstel gedaan. Het college neemt nu een besluit voor de burger. Wethaider Vos: De kommisje is by de léste gearkomste op 'e hichte steld fan de sifers. Doe is oan de kommisje foarlein wat it wichtichste wie. Men kaam ut op de glossy, it fjoerwurk, it feest en it stanbyld. It soe it moaist wêze as der in unanym beslüt komt. It bedrach per persoan foar it feest wie foar it kolleezje te heech. De hear Tuininga (FNP): Hy fersiket om in ünderbrekking om mei in amendemint te kommen. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. Hij heeft ondertussen begrepen dat er geen amendement komt. Hij brengt het voorstel in stemming. De hear Klaver (GBL): STEMVERKLARING: GBL is tegen het voorstel, omdat men het uitgebreider had willen zien. De hear Tuininga (FNP): STEMVERKLARING: It is tige spitich dat it feest as heechste foarm fan boargerpartisipaasje net trochgiet. Dêrom is de FNP tsjin it foarstel. De hear De Kroon (PvdA): STEMVERKLARING: De PvdA is foar it foarstel. Men soe it nochris besjen moatte, omdat de stimmen wierskynlik stake. De hearTilma (CDA): Is der in mooglikheid om dit budzjet fêst te stellen en te besykjen om it dan sa yn te foljen, dat men it der iens oer wurde kin? De foarsitter: Er ligt een voorstel voor en er is geen amendement ingediend. Hij citeert uit artikel 32, lid 4 van de Gemeentewet 'tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend'. De hear Tilma (CDA): Kin men de needsaaklike dingen no net fêststelle en dat men it nochris oer de rest hat? De hear Tuininga (FNP): As men it fjoerwurk skrast dan kin men mei 106.000 euro üt de fuotten. Stel dat earst fêst en dan kin men it letter krekter ynfolje. De hear De Kroon (PvdA): Dan moat der in amendemint komme. De kommisje hat de getallen sjoen. Earst kaam de glossy, doe it fjoerwurk en dêrnei pas it feest yn dy folchoarder nei foaren. De hear Klaver (GBL): Hij wijst erop dat alle 4 door de wethouder genoemde punten op nummer 1 stonden. GBL sluit zich aan bij het voorstel van de FNP. Wethaider Vos: Men stelt gjin budzjet fêst foardat men wit wat men dêrmei docht. Hy wiist op de gong fan saken by Kulturele Haadstêd. It kolleezje hat in foarstel dien en ferantwurding öflein fan it 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 23