WAT GAAT HET KOSTEN - - - - - - - - Lasten: 005: In het kader van de 'bijdrage Streekagenda' wordt de Leaderbijdrage voor dit jaar verhoogd met het gedeelte dat in 2016 niet is uitgekeerd. Hetzelfde bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve; zie de toelichting bij prg. 10. Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Begroting na Wijziging wijziging 001 Bestuursorganen 505.298 505.298 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 2.316.314 2.316.314 003 Burgerzaken 287.363 287.363 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 60.000 60.000 005 Bestuurlijke samenwerking 106.850 7.755 114.605 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 75.874 75.874 lasten 3.351.699 7.755 3.359.454 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 171.175 171.175 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) baten 171.175 171.175 Saldo -3.180.524 -7.755 -3.188.279

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 245