1 Nr' Leerlingenvervoer RMC Fryslan Noord Leerplicht WAT GAAT HET KOSTEN - - - - Lasten: 420: Er is een herrekening en nieuwe verdeling gemaakt van de kosten van vervoer gymonderwijs. Dit leidt tot geringe extra kosten. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 37.034 1.700 38.734 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 359.041 359.041 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 250.903 250.903 482 Volwasseneneducatie 4.381 4.381 lasten 651.360 1.700 653.060 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 46.156 46.156 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 3.200 3.200 482 Volwasseneneducatie baten 49.356 49.356 Saldo -602.004 -1.700 -603.704

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 255