r m Leeuwarderadeel 10 I'ff I GEMEENTE I Stiens, 23 mei 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer: 2017/20 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: A. den Herder E-mai 1: a.denherder@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-2575662 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl" Te nemen besluit: 1) Stem in met de Reactienota zienswijzen. 2) Stel het bestemmingsplan Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl ongewijzigd vast. 3) Stel geen exploitatieplan vast. Korte inhoud: Het ontwerp bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl" heeft ter visie gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. De raad kan het bestemmingsplan nu vaststellen. Inleiding: Initiatief De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de aanleg van 43 nieuwe parkeerplaatsen (oorspronkelijk 55, ontwerp is aangepast tot 43), achter het bestaande parkeerterrein. Het plangebied gaat deel uitmaken van het eigen terrein van de supermarkt en zal één geheel vormen met het huidige parkeerterrein. De ontsluiting vindt plaats over het huidige parkeerterrein. Op het parkeerterrein is een stalling van winkelwagens mogelijk. Verder zijn er geen gebouwen toegestaan. Daarnaast wordt het nieuwe gedeelte van het parkeerterrein omgeven door een groene rand, zodat het een geleidelijke overgang gaat vormen ten opzichte van de omliggende gronden (voornamelijk de noordzijde). Tevens zullen erfafscheidingen geluidsschermen worden geplaatst, en wordt een wadi aangelegd t.b.v. de waterberging. Ruimtelijke impact Het plan heeft relatief weinig ruimtelijke impact omdat het parkeerterrein grotendeels omsloten is door overige bebouwing. Aan de zijde van het kaatsveld/ijsbaan is geen bestaande bebouwing, maar hier is sprake van een bestaande groene strook met bomen en struiken. Het parkeerterrein wordt groen ingepast en er zullen terreinafscheidingen geluidsschermen worden geplaatst, om overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Er heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van geluid. In de regels van het bestemmingsplan is geborgd dat er geluidwerende voorzieningen worden aangelegd en in stand worden gehouden (Regels 3.4.1 sub b). Verkeer

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 25