De cijfers van de Dienst SoZaWe 2016 laten zien dat het aantal doorverwijzingen naar tweedelijnszorg inderdaad gehalveerd is. De samenwerking van het gebiedsteam met de huisartsen en het inzetten van een poh-ggz jeugd liggen hieraan ten grondslag. Het werken met groepsplannen (De Nieuwe Route) wordt in een langzamer tempo opgepakt dan van te voren verwacht. Dit heeft te maken met de andere rol die dit van medewerkers vraagt, lef en gewoon doen. Hoewel hiervoor in de caseload ruimte is gecreëerd, zorgen spanning en onzekerheid ervoor dat er mentaal gezien niet veel ruimte voor is. 100% 50% WAT GAAT HET KOSTEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meetbaar resultaat 2016 2017 aantal doorverwijzingen huisarts naar tweedelijnszorg Nr. Functie Begroting 2017; t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 510 Openbaar bibliotheekwerk 157.938 157.938 610 Bijstandsverleningen inkomensvoorzieningen- en subsidies 2.815.555 2.815.555 611 Sociale werkvoorziening 1.124.568 1.124.568 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 472.374 42.600 514.974 621 Vreemdelingen 37.442 37.442 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 214.342 214.342 650 Kinderdagopvang 137.558 137.558 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 99.381 99.381 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 1.335.951 1.335.951 663 Opvang beschermd wonen Wmo 110.986 110.986 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 4.907 4.907 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 686.852 11.250 698.102 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 822.868 822.868 672 PGBWmo en Jeugd 852.004 852.004 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 789 789 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 1.460.274 1.460.274 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 196.305 196.305 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 876 876 714 Openbare gezondheidszorg 65.250 15.345 80.595 715 Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg) 274.310 274.310 lasten 10.870.529 69.195 10.939.724 510 Openbaar bibliotheekwerk 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 2.467.665 2.467.665 611 Sociale werkvoorziening 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 621 Vreemdelingen 12.000 12.000 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 650 Kinderdagopvang 2.500 2.500 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 663 Opvang beschermd wonen Wmo 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 672 PGBWmo en Jeugd 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg) 923 Uitkering deelfonds sociaal domein 4.992.061 -107.822 4.884.239 baten 7.474.226 -107.822 7.366.404 Saldo -3.396.303 -177.017 -3.573.320

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 261