Financiële toelichting: Initiatiefnemer stelt zelf het bestemmingsplan op en draagt dan ook de kosten daarvoor. Voor het voeren van de planologische procedure worden bij de initiatiefnemer leges in rekening gebracht conform de legesverordening. Met de initiatiefnemer is een planschade overeenkomst gesloten. Mochten er planschadeverzoeken komen die leiden tot uitkering, dan worden deze verhaald op initiatiefnemer. Uitvoering afhandeling: De indieners van de zienswijzen zullen per brief op de hoogte worden gesteld van het raadsbesluit. Het vastgestelde bestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Degene die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Reactienota Zienswijzen Ter inzage gelegde stukken: B&W-besluit Ontwerp bestemmingsplan (Tevens raadpleegbaar via link: http://www.ruimteliikepiannen.nl/web-roo/?planidn=NUMR0.0081.02BP0007-QN01) Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 27