gelijk). Omdat de daadwerkelijke bedragen aan de hand van de realiteit pas achteraf worden vastgesteld, wordt het effect van deze uitkering voorshands op pm geraamd. Wij zullen dit in 2017 verder monitoren. WAT GAAT HET KOSTEN I Nr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lasten: 922: Een bedrag van 116.087 wordt gereserveerd vanuit de eenmalige herinderlingsbijdrage voor frictiekosten in 2017. 980: Een bedrag van 382.205 wordt in de algemene reserve gestort vanuit de eenmalige herindelingsbijdrage. Het gaat hier om de frictiekosten die in de afgelopen jaren zijn gemaakt rond het proces van herindeling en waarvan de verrekening via de algemene reserve is gelopen. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting nal wijziging 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar -19.166 -19.166 921 Uitkeringen gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 14.025 116.087 130.112 923 Uitkering deelfonds sociaal domein 930 Uitvoering Wet WOZ 67.912 67.912 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 935 Baten forensenbelasting 937 Baten hondenbelasting 939 Baten precariobelasting 940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 237.612 237.612 960 Saldo van kostenplaatsen -45.763 -45.763 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 382.205 382.205 981 Mutaties reserves in verband met toets deelfonds sociaal domein 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.741 66.591 68.332 lasten 256.360 564.883 821243 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 105.524 20.000 125.524 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar 5.800 5.800 921 Uitkeringen gemeentefonds 8.807.301 564.253 9.371554 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 135.000 135.000 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 1.735.500 1735.500 935 Baten forensenbelasting 2.800 2.800 937 Baten hondenbelasting 53.250 53.250 939 Baten precariobelasting 650 650 940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 65.850 65.850 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 393.524 68.047 461571 981 Mutaties reserves in verband met toets deelfonds sociaal domein 107.822 107.822 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten baten 11.305.199 760.122 12.065.321 Saldo 11.04&839 19&239 11244j078

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 271