De aanvraag voor subsidie in dit project wordt gedaan door: Vereniging Dorpsbelang Hijum, Dit is een gezamenlijk project waarbij de volgende vereniging (mede) zijn betrokken: Kaatsvereniging "In NijBegjin", IJsclub HIJUM ,Feestvereniging "Mei Elkoarlen" Het project Op het kaatsveld in Hijum staat een oud gebouwtje dat gebruikt wordt door de Kaatsvereniging, de IJsvereniging, de Feestvereniging en (af en toe) de Korfbalvereniging. Het is 45 jaar geleden door de mensen uit het dorp zelfgebouwd. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het heeft een grondige verbouwing/renovatie nodig. Ook is de ruimte te klein om alle spullen van de verschillende verenigingen op te slaan. Het project bestaat uit een complete verbouwing en uitbreiding van het gebouw. Zo zal het 'vernieuwde' gebouw een dakconstructie met oversteek krijgen, waardoor het gebouw onderhoudsvriendelijker wordt. Te zijner tijd kunnen we dit dak ook weer benutten voor het plaatsen van zonnepanelen, waardoor we op termijn energieneutraal kunnen zijn. Ook een voordeel is dat toeschouwers bij sportevenementen droog, in de schaduw en uit de wind kunnen zitten. Zie de bijgaande bouwtekening Het bestaande gebouw wordt gestript. Het platte dak wordt vervangen door een kapconstructie. Sanitair wordt vernieuwd. Veel werkzaamheden zullen door inwoners van Hijum worden uitgevoerd. De verenigingen zijn geen van allen kapitaalkrachtig. Sterker nog het is roeien met de riemen die je hebt. De verenigingen ontvangen inkomsten uit hun lidmaatschapsgelden en donaties. Om alle verenigingen laagdrempelig te houden en toegankelijk voor iedereen is de contributie laag. Vanuit de verenigingen verwachten wij een minimale financiële bijdrage, maar een maximale inzet in zelfwerkzaamheden, zelfwerkwerkzaamheid denken wij een kostenbesparing te kunnen realiseren van ongeveer 4.500,- op de posten: sloopwerkzaamheden, grondwerkzaamheden incl. straatwerk, terreininrichting en het schilderwerk. Deze posten zijn in het bestek als PM-posten opgenomen. De zelfwerkzaamheden zijn vooralsnog begroot op 750 uur tegen een "uurloon" van 9.78 De totale zelfwerkzaamheid zal rond de 7.500 euro uitkomen. In het voorstel dat vanavond besproken wordt, is uitgegaan van een bedrag van 17.000. Dit bedrag is door het college overgenomen uit ons eigen dekkingsplan. Zie de stukken die u gisteren nog heeft ontvangen. 17.000 euro stelt ons inderdaad in staat om in ieder geval het gebouw te renoveren. Maar er blijven dan een aantal zaken liggen. Zo moeten we de bestrating en het hekwerk ook vernieuwen. Ook hebben wij de wens om het gebouw duurzaam en energieneutraal te maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dat zijn de dingen die we dan zouden moeten schrappen. Ook de gevraagde bijdrage (3000,- euro) van de KNHM is nog niet toegekend. Wij zijn heel blij met een bedrag van 17.000, maar écht gelukkig maakt u ons met een bedrag van 22.255,- Dan kunnen we al onze plannen ten uitvoer brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat ook de Gemeente het geld maar één keer kan uitgeven. Het dorp Hijum is niet veeleisend en heeft in het verleden niet vaak bij u aangeklopt. Wij hopen dat u de subsidie voor ons clubgebouwtje zult toekennen.. Dan kunnen wij weer jaren vooruit en u maakt de bewoners van Hijum/Finkum gelukkig met een sport/ontmoetingsplaats, waar jong en oud veel plezier aan zullen beleven. De heer Van Diggelen sluit bij de vergadering aan. De hear Pot (WD): Er is 17.000 euro subsidie beschikbaar en verder nog 5.000 euro voor DB Hijum en DB Feinsum 1.000 euro. Dan komt men al op 23.000 euro. Zit er een omissie in het verhaal? De hear Tilma (CDA): Hy sjocht itselde. Komme de selswurksumheden fan 6.000 euro der noch oerhinne? Dat is mear as de pm-posten. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 289