De hear Pot (WD): Er is volgens hem sprake van een omissie. Hijum komt er als dorp positief uit. Men moet er dan niet moeilijk over doen. Maar wel graag eerst duidelijkheid over de cijfers. Wethaider Van der Meulen: Er is geen sprake van gegoochel met cijfers. Hijum heeft een dekkingsplan ingediend (17.000 euro). Toen had men al 5.000 euro aangevraagd vanuit het dorpenbudget en door Feinsum was ook 1.000 aangevraagd en deze bedragen zijn toegekend. De Heidemij droeg echter de 3.000 euro niet bij en door verdere wensen ontstond een groter gat. Zij kan zich vinden in de wens van DB. Zij vraagt aan de portefeuillehouder financiën of het verantwoord is om nog 5.255 euro aan de algemene reserve te onttrekken. Boargemaster Boertjens: Dat zou volgens hem wel kunnen. Maar dat is aan de raad. Twadde termvn De hear Pot (WD): Hij kan zich in het antwoord vinden. De hear Ekas (GBL): Men moet niet om gaan liggen voor die 5.000 euro. De hear Tilma (CDA): Dan wurdt dus it gat fan de Heidemij dutsen en dan hat men noch sa'n 2.000 euro foar de oare saken? Boargemaster Boertjens: Dat klopt. De hear Tuininga (FNP): Hy is bliid dat it jild beskikber steld wurdt. Mefrou De Voogd (PvdA): Zij kan zich daarbij aansluiten. Wethaider Van der Meulen: Zij zal de wens van de raad overnemen en bekendmaken aan DB. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad unaniem met het gewijzigde voorstel instemt. Er is dus sprake van een verhoging van 5.255 euro van 17.000 naar 22.255). Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en gaat over naar agendapunt 14. 12. Amendemint fytsrute lans de Dokkumer IE De hear Van Diggelen (WD): Het is een enorm project en er ligt een flink bedrag onder. Laat het over aan de nieuwe gemeente Leeuwarden. Die kan gebruik maken van het onderzoek. De hear Dijkstra (FNP): Der wie doedestiids te min ambysje en dêrom is it amendemint der kommen. It foei under rekreaasje en net under ferkear. It paad is oan de smelle kant en der soenen wat strookjes neist komme kinne. It fernuvert him dat der sa'n ündersyk komt. It giet om in rekreaasjepaad en net om in utiliteitsfytspaad. De Skrédyk hat men bygelyks ek op in ienfaldige wize breder makke. It is dus ek ünsin dat alles derut helle wurde moat. Der hoecht mar in streekje asfalt lans. It foarstel is neffens him kapotskreaun. It ündersyk is weismiten jild. By de kanttekeningen stiet 'De route langs de Ee wordt door de gemeente Leeuwarden gezien als een recreatieve route.' Dat moat sa bliuwe. Punt 1.2. is wer op basis fan in utiliteitsfytspaad skreaun. De provinsje hat der yn wêzen neat mei te krijen (punt 1.3.). De beide oare kanttekenings dogge ek net ter sake. Dat jildt ek foar de passaazje oer grut ünderhald. It hie wol klear wêze kinnen foar folie minder sinten. It is in miste kans. De hear Klaver (GBL): Hij is het deels met de heer Dijkstra eens. Men is erg geschrokken van de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 299