15 De foarsitter: Hij brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt bii meerderheid van stemmen aangenomen (9 stemmen voor :PvdA 4, CDA 3 en WD 2 en 5 stemmen tegen: GBL 3 en FNP 2) 14. Utgongspunten beiestingharmonisaasje Ljouwert 2018 - memo De hear Dijkstra (FNP): It harmonisaasjefoarstel betsjut gewoan dat men it op it peil fan Ljouwert bringt. In woz-wearde is hypothetysk. Dêrom nimt er de tabellen foar kundskip oan. Op side 3 ünderoan by de 2 stjerkjes: 4 pleatsen binne op it rioel oansluten en krije te meitsjen mei in heffing foar it wetterferbrük. In ko drinkt sa'n 100 liter deis. De 4 bedriuwen wurde dêrfoar oanslein. Dat is ünreedlik. Wat der stiet is neffens him dan ek hielendal fout. Hy hie dan ek ferwachte dat de LTO dêr ek op reageare soe. Hy lést de moasje foar, dy't yn likense foarm ek yn Littenseradiel sa ynbrocht is. De oare partijen hawwe de moasje ek ündertekene. ONDERWERP: Uitgangspunten belastingharmonisatie Leeuwarden 2018 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017 Kennisgenomen hebbende van: De uitgangspunten belastingverordeningen Leeuwarden 2018 Overwegende dat: De belastingdruk door het gelijk trekken van de belastingtarieven van de gemeente Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden de "OZB niet-woningen" in Leeuwarderadeel fors omhoog gaat; De wetgeving geen ruimte laat voor verschillende tarieven voor hetzelfde gebied/dezelfde gemeente; De wetgeving wel uitgaat van een maximale compensatieperiode van 3 jaar; Automatische compensatie leidt tot minder administratieve lasten én bovendien klantvriendelijker is; Spreekt uit en vraagt met klem Voor de "OZB niet-woningen" een compensatietermijn van drie jaar aan te houden en In Leeuwarden automatische compensatie te hanteren; Verzoekt het college de inhoud van deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraad en college van de gemeente Leeuwarden; En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 namens de fracties van PvdA, CDA, Gemeentebelangen Leeuwarderadeel, FNP en WD door: H. de Kroon PvdA Leeuwarderadeel S. Brouwer CDA Leeuwarderdeel W.F. Ekas Gemeentebelangen Leeuwarderadeel F.D. Dijkstra FNP Leeuwarderadeel J.A.M. Pot WD Leeuwarderadeel Yn Ljouwerteradiel giet it eignerspart foar net-wennings mei 84,6%omheech, it gebrükerspart mei 76,3% en it eigners-plusgebrük mei 80,8%. Dat wie de reden foar de moasje. De hear Spijksma (CDA): It CDA is it mei de moasje iens. De oergong fan 3 jier is echt needsaaklik. De agrariërs betelje mei oan it ündernimmingsfüns. Watfoar foardiel hawwe dy dêrfan? De hear Pot (WD): De WD kan zich vinden in de motie. Volgens nieuwe informatie kun je de wateraanslag terugvragen en daarom heeft LTO daar niet op gereageerd. De aanslagen voor de bedrijven stijgen exorbitant. Aanstaande maandag kan men als raad zijn invloed doen gelden. De hear Ekas (GBL): Leeuwarden is 'führend' en daar heeft men maar aan te voldoen. GBL staat echter wel achter de motie. De lasten worden gelegd bij de ondernemingen en dus in een agrarische gemeente als Leeuwarderadeel met name bij de boeren. Hij vindt het ook wat vreemd dat boeren

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 302