De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. De foarsitter: Het college begrijpt de strekking van de motie. De intentie is dat het college er maximaal naar zal streven om tot een resultaat te komen. Hij wijst er nog eens op dat de vakantieperiode voor de deur staat. Hij wil niet zeggen dat hij de motie niet uit wil voeren. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed komt. De hear De Kroon (PvdA): De PvdA kin him yn dizze rüte fine. Hy ferwachtet yn septimber wol in stik düdlikheid. De foarsitter: Dat kan hij toezeggen. 20. Sluting De foarsitter: De raadsbarbecue zal plaatsvinden op 24 augustus, nader bericht volgt. De heer Brouwer treedt vrijdag 23 juni in het huwelijk. Namens de raad en college brengt hij het huwelijkspaar de feleicitaties over met een bloemetje. De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng van vanavond, wenst iedereen een mooie zomervakantie en sluit de vergadering om 00.30 uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 22 juni 2017 Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 7 septimber 2017 de foarsi de griffier, mw./n/. G.J. Olthof drs. J.R.A. Boertjens 21 Onderwerp Toezeggingen College Actie door Blokstrepen en visualisatie rails Spoardyk Portefeuillehouder zegt toe nog te willen kijken naar de blokstrepen Spoardyk en neemt de suggestie m.b.t. visualisatie rails van raadslid Pot mee, van de bevindingen krijgt de raad bericht. RvdM Recreatieve Plus Spoardyk Portefeuillehouder zegt toe in het overleg met andere verenigingen dorpsbelang de coördinatie op zich te nemen en neemt de suggesties van raadslid van der Werff mee. RvdM Jaarrekening 2016: reguliere budget voor bruggen en kades Portefeuillehouder zegt toe uit te zoeken wat de exacte reden is waarom het reguliere budget Bruggen en kades niet gebruikt is en is toegevoegd aan de Reserve en zal de raad hierover berichten. GV Motie PvdA betreffende Versterking De Skalm (vervolg) Portefeuillehouder zegt toe de raad op 7 september 2017 meer duidelijkheid te kunnen verstrekken. JB

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 308