i. Indiener geeft aan dat er wellicht beschermde flora en fauna aanwezig zijn op het perceel. Tevens wijst indiener op het bestemmingsplan Stiens waarin staat dat de Flora en faunawet in acht genomen dient te worden bij ontwikkelingen, (zienswijze punt 7.1 en 7.2). Reactie: Het plangebied betreft een perceel in stedelijk gebied, gering van omvang, dat zeer regelmatig wordt gemaaid. Er worden geen gebouwen gesloopt, de gronden zijn niet geschikt als verblijf- of fourageerplaats. Er is derhalve terecht geconcludeerd dat de locatie geen natuurwaarde heeft, en dat de locatie niet van belang is voor beschermde planten - en dierensoorten. j. Indiener geeft aan dat er op basis van de VNG brochure Bedrijven en Milieuzonering een grotere afstand tussen een gevoelige bestemming (wonen) en de bedrijfsmatige activiteit (parkeren) aangehouden dient te worden, te weten 30 meter. Deze 30 meter geldt voor de functie autoparkeerterrein en parkeergarages, hierbij noemt indiener de bijbehorende SB; codes. Het woon- en leefklimaat zou hierdoor onevenredig worden aangetast, (zienswijze punt 8.1,8.2 en 8.3), Reactie: De SBI codes die indiener noemt, gelden voor zelfstandige parkeerterreinen en parkeergarages. Het onderhavige parkeerterrein betreft geen zelfstandig parkeerterrein, de genoemde SBI codes en bijbehorende afstanden gelden dus niet in deze situatie. Zoals uit het bestemmingsplan blijkt, wordt een goed woon- en leefklimaat geborgd door het realiseren van een groenstrook rondom het parkeerterrein en het realiseren van een geluidsscherm. k. Indiener geeft in de zienswijze onder punt 9.1, 9.2 en 9.3 aan dat hij zich niet kan vinden in het uitgangspunt van het akoestisch onderzoek, dat betrekking heeft op de openingstijden van Lidl en Poiesz. Bovendien geeft indiener aan dat er geen praktijkmetingen zijn geweest, maar dat er slechts berekeningen zijn uitgevoerd. Indiener heeft twijfels aan de benoemde uitgangspunten van het onderzoek. Ook verzoekt indiener om een verbod om op het nieuwe terrein met winkelwagentjes te rijden. Reactie: Het akoestisch onderzoek is door een gerenommeerd bedrijf opgesteld. Het is gebruikelijk berekeningen te doen, en niet ter plaatse te meten. Het rapport is door de gemeente toegestuurd aan de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) ter beoordeling. Geconcludeerd is dat het akoestisch onderzoek op een juiste wijze is uitgevoerd en dat er geen reden is om te twijfelen aan de uitkomsten. De gemeente gaat geen verbod opleggen dat er op dit nieuwe parkeerterrein niet met winkelwagentjes gereden mag worden. 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 35