GEMEENTE Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 14. Utgongspunten belestingharmonisaasje Ljouwert 2018 - memo De hear Dijkstra (FNP): It harmonisaasjefoarstel betsjut gewoan dat men it op it peil fan Ljouwert bringt. In woz-wearde is hypothetysk. Dêrom nimt er de tabellen foar kundskip oan. Op side 3 ünderoan by de 2 stjerkjes: 4 pleatsen binne op it rioe! oansluten en krije te meitsjen mei in heffing foar it wetterferbrük. In ko drinkt sa'n 100 liter deis. De 4 bedriuwen wurde dêrfoar oanslein. Dat is ünreedlik. Wat der stiet is neffens him dan ek hielendal fout. Hy hie dan ek ferwachte dat de LTO dêr ek op reageare soe. Hy lést de moasje foar, dy't yn likense foarm ek yn Littenseradiel sa ynbrocht is. De oare partijen hawwe de moasje ek undertekene. ONDERWERP: Uitgangspunten belastingharmonisatie Leeuwarden 2018 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017 Kennisgenomen hebbende van: De uitgangspunten belastingverordeningen Leeuwarden 2018 Overwegende dat: De belastingdruk door het gelijk trekken van de belastingtarieven van de gemeente Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden de "OZB niet-woningen" in Leeuwarderadeel fors omhoog gaat; De wetgeving geen ruimte laat voor verschillende tarieven voor hetzelfde gebied/dezelfde gemeente; De wetgeving wel uitgaat van een maximale compensatieperiode van 3 jaar; Automatische compensatie leidt tot minder administratieve lasten én bovendien klantvriendelijker is; Spreekt uit en vraagt met klem Voor de "OZB niet-woningen" een compensatietermijn van drie jaar aan te houden en In Leeuwarden automatische compensatie te hanteren; Verzoekt het college de inhoud van deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraad en college van de gemeente Leeuwarden; En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 namens de fracties van PvdA, CDA, Gemeentebelangen Leeuwarderadeel, FNP en WD door: H. de Kroon PvdA Leeuwarderadeel S. Brouwer CDA Leeuwarderdeel W.F. Ekas Gemeentebelangen Leeuwarderadeel F. D. Dijkstra FNP Leeuwarderadeel J.A.M. Pot WD Leeuwarderadeel Yn Ljouwerteradiel giet it eignerspart foar net-wennings mei 84,6%omheech, it gebrükerspart mei 76,3% en it eigners-plusgebruk mei 80,8%. Dat wie de reden foar de moasje. De hear Spijksma (CDA): It CDA is it mei de moasje iens. De oergong fan 3 jier is echt needsaaklik. De 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 61