De hear Dijkstra (FNP): It giet oer de reparaasje bestimmingsplan Stiens en net om it bestimmingsplan bütengebiet. Men wol de gegevens fan de beswierekommisje hawwe. Wethalder Visser: Het gaat volgens haar om hetzelfde bestemmingsplan. Het collegeadvies is in dit geval niet openbaar. Het niet openbare collegeadvies is via de griffier door de raadsleden in te zien. De hear Dijkstra (FNP): Hy werheilet nochris dat it om it bestimmingsplan Stiens giet. De hear De Haan (GBL): Omwonenden rondom de scholen in Cornjum, die zijn verkocht 'onder voorbehoud', ergeren zich aan de wildgroei van het groen rondom de beide gebouwen. 'Onder voorbehoud' betekent dat de gemeente nog steeds verantwoordelijk voor het terrein is. Kan de gemeente op korte termijn actie ondernemen om die ergernis weg te nemen. Zoals alles er nu bij ligt is dit geen reclame voor onze gemeente. Wethalder Visser: Zij geeft de heer De Haan hierin gelijk. Het onderhoud is tussen wal en schip geraakt. Het zal zo snel mogelijk opgeruimd worden. 5. Fêststellen fersiach fan 3 maaie 2017 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ünderdiel 6. Ynkommen stikken De hear Tuininga (FNP): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken Raad nr. 1 Brief losloopgebied honden. Yn syn brief jout de hear Keuning in prachtige beskriuwing. Sjoch serieus nei it dêryn sketste plan. Wethalder Visser: Het college heeft de brief gezien. Er is echter een alternatief en dat is de vorige raadsvergadering toegelicht. Er zijn momenteel voldoende losloopgebieden voor honden. De hear Tuininga (FNP): Diel dat dan mar mei. De hear De Kroon (PvdA): Neffens him pleitet de hear Keuning foar in iosringebiet achter de folkstüntsjes. Neffens him is de winsk fan de hear Keuning dus al ütfierd. De hear Tuininga (FNP): De hear Keuning lukt it wat breder. Men hat ek in hiel grut stik ynleverje moatten. Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Zij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken Raad nr. 4 over de brief van de NOC/NSF over de aandacht voor participatie van kinderen in armoede Het college zoekt naar mogelijkheden om het geld voor kinderen in armoede daadwerkelijk in te zetten. Zij heeft daarbij voor het college 4 tips. De PvdA steit voor een bijeenkomst met betrokkenen te organiseren om er achter te komen wat kinderen helpt. Probeer iets te bedenken dat meerjarig meegaat. Kijk wat Leeuwarden momenteel uitvoert en men hier niet doet. En wacht daarmee niet tot aan de datum van de herindeling. Kijk naar goede voorbeelden in andere gemeenten. Maak er haast mee. De hear Tuininga (FNP): Der hat 14 dagen lyn in aksje op Omrop Fryslan west dêr't üt bliken die dat der by de stichting Leergeld in protte jild oer wie. Meitsje dêr gebruk fan. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 8