Blad 11 7.Communicatie De communicatie en voorlichting naar inwoners en ondernemers in Littenseradlel en Leeuwarderadeel is afgestemd in de werkgroep communicatie herindeling. Uitgangspunt is dat we gelijktijdig communiceren over de gevolgen van de belastingharmonisatie voor huishoudens en huurders/eigenaren van niet- woningen in Littenseradlel en Leeuwarderadeel. Dat is vanaf 16 mei, het moment dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en Sudwest-Fryslan het voorstel over belastingharmonisatie hebben besproken en voorleggen aan de gemeenteraden. Over de gevolgen van de herindeling communiceren we via de bestaande kanalen en huisstijlen van de herindelingsgemeenten, herkenbaar en bekend bij de inwoners en ondernemers. De voorlichting gaat onder andere via de online kanalen van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarderadeel en de gemeentepagina's in weekblad Op 'e Skille in Littenseradlel, De Stienser in Leeuwarderadeel, en Huis aan Huis in Leeuwarden. Hiervoor leveren gemeente Leeuwarden - en voor Littenseradiel ook gemeente Sudwest-Fryslan - kopij aan. - In de voorlichting geven we uitleg over: - de uitgangspunten van de belastingharmonisatie in Leeuwarden (en voor in Littenseradiel ook Sudwest-Fryslan) en eventuele compensatieregelingen. - Voor Littenseradiel geven we ook uitleg over het proces van belastingharmonisatie in Waadhoeke io. Hoe de besluitvorming verloopt en wanneer, waar en hoe men kan inspreken bij de gemeenteraad van Leeuwarden (26 juni) en Sudwest- Fryslan (15 juni). - Gevolgen van de belastingharmonisatie, waaronder de Lokale Lastenmeter waarmee inwoners van Littenseradiel en Leeuwarderadeel kunnen uitrekenen wat zij in gemeente Leeuwarden en Sudwest-Fryslan zouden moeten betalen volgens de huidige belastingtarieven. 8.Uitvoering/planning De raadsbrief wordt direct na behandeling in B&W ter kennisname gestuurd naar de colleges van Leeuwarderadeel en Littenseradiel met het verzoek dit ter kennis te brengen bij hun gemeenteraden. Deze raadsbrief en uw reactie hierop zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de belastingverordeningen 2018. De verordeningen komen parallel met de begroting 2018 in het besluitvormingsproces (oktober 2017). De compensatieregeling voor ondernemers uitgaande van een éénmalige teruggaaf in 2018 wordt in oktober 2017 ter vaststelling aangeboden; - Om juridische risico's uit te sluiten leggen we in januari 2018 alle belastingverordeningen nogmaals voor aan de gemeenteraad. Over deze wijze van vaststelling van de verordeningen is advies gevraagd bij het ministerie van BZK. We zijn nog in afwachting van een antwoord.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 90