3| I GEMEENTE I im Leeuwarderadeel 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. 15. Jierrekken 2016 Wethalder Vos: Hy hat dizze dei de sifers fan de sosjale tsjinst binnenkrige. Dy bringe net folie feroaring teweech. De hear Ekas (GBL): GBL is akkoord. De hear Spijksma (CDA): It foei op dat hast it hiele reguliere budzjet foar brêgen en kades net brukt is en tafoege is oan de reserve. Dat is wat nuver omdat der bot oer achterstallich ünderhald praten wurdt. Fierder is it CDA akkoart. Wethalder Visser: Er is wel veel in gang gezet. Als het niet opgemaakt is dan wordt het toegevoegd aan de reserve. Zij weet niet wat de exacte reden is. Zij zal het nog nader uitzoeken en de raad hierover berichten. De foarsitter: Er wordt unaniem conform voorstel en besluit besloten. 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 95