De oordeelsonthouding heeft geen consequenties voor onze eigen jaarrekening. Op grond van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is de Dienst gehouden de volledige uitvoeringsinformatie te verstrekken en de rechtmatigheid daarvan aan te tonen. Onze jaarrekening 2016 is gebaseerd op de voorlopige jaarrekeningcijfers van de Dienst. Dat heeft geleid tot een toevoeging aan de reserve Sociaal Domein van 573.000 (overigens een voordeel dat zich niet aftekende bij de tussenrapportages in de loop van 2016.) Ondanks de verwachting dat de definitieve cijfers hiervan niet substantieel zouden afwijken, laat de definitieve jaarrekening een aanvullend voordeel zien van 101.093. Dit moet in het dienstjaar 2017 worden verwerkt en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Qua begrotingswijziging laten we dit meelopen met de Najaarsnotitie 2017. Uitvoering afhandeling Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: geen Ter inzage gelegde stukken: Jaarrekening 2016 Dienst. B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 13