1m Leeuwarderadeel J f «GEMEENTE! 10 Nr. 2017/31 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 12 september 2017; BESLUIT: 1. In te stemmen met het werkplan Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, de weg van verbinden en samenwerken. 2. Een uitvoeringsbudget van totaal 80.900 beschikbaar te stellen. 3. Het uitvoeringsbudget dekken door inzet van: Een bijdrage van 14.000 uit de Bestemmingsreserve Culturele Activiteiten Een bijdrage van 66.900 uit de Algemene Reserve. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn opentere vergadering van 28 september 2017, de griffier. G.J. Olthof rs. J.R.A. Boertjens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 18